GI Product

สิงหาคม 1, 2018

ชุมชนไหมแพรวาบ้านโพน

มิใช่เพียงการเลือกเส้นไหมยอดที่มีคุณภาพสูง หากความพิเศษของผ้าไหมแพรวาผู้ไทบ้านโพนนั้น คือการหลอมรวมกับมรดกแห่งภูมิปัญญาของการทออันประณีต เทคนิคขั้นสูงของการจก และขิด จนเกิดลวดลายที่เป็นส่วนหนึ่งในผืนผ้า ซึ่งจะเป็นผืนผ้าที่จะผูกพันกับผู้เป็นเจ้าของไปทั้งชีวิต
กรกฎาคม 31, 2018

ชุมชนบ้านวังตาล

ด้วยความผูกพันกับตาลโตนดมานานหลายศตวรรษ โดยเฉพาะกลางท้องทุ่งแห่งบ้านลาด ก่อเกิดองค์ความรู้ที่สืบเนื่องมายาวนาน ทั้งรูปแบบการทำน้ำตาล วัสดุอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเฉพาะ และการสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด จนนำไปสู่การเป็นเมืองแห่งขนมหวาน
กรกฎาคม 12, 2018

ชุมชนบ้านกุดแฮด

ชื่อแม่น้ำสงครามบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าที่นี่ คือดงแห่งคราม ที่ลุ่มต่ำดินดีเชิงภูพานแห่งนี้ สืบทอดวัฒนธรรมการปลูกและย้อมครามคุณภาพสูงมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษจนไม่อาจหาที่ใดเสมอเหมือน บ้านกุดแฮด ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแห่งคราม อันมีผ้าครามเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน
กรกฎาคม 11, 2018

ชุมชนบ้านห้วยห้อม

เพื่อรับมือกับอากาศหนาวจัดเมื่อ 60 ปีก่อน ปกาเกอะญอบ้านห้วยห้อมจึงนำเส้นฝ้ายพื้นเมือง ทอผสมกับขนแกะเกิดเป็นผ้าที่อุ่นนุ่ม ผ้าพิเศษนี้ได้รับการพัฒนาต่อมาด้วยขนแกะคุณภาพดีขึ้นที่ได้รับพระราชทานจวบจนทุกวันนี้ ฝ้ายทอขนแกะ คือ นวัตกรรมชุมชนที่ไม่อาจหาที่ใดเปรียบ จนได้รับการขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่น
กรกฎาคม 11, 2018

ชุมชนบ้านศาลาบัวบก

ถ้วยชามตราไก่ เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจ.ลำปางมีความพิเศษจากเนื้อดินขาวลำปาง ผสมกับดินดำ และการทำน้ำเคลือบใส ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีโรงงานเซรามิกถึง 33 โรง เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของ GI ที่ประยุกต์เซรามิกไปสู่สปา และกิจกรรมเพื่อสุขภาพอื่น ๆ